EC of Board of Trustees

Name
Contact Number
Giridhari & Usha Bansal480-839-3922
Jagdish & Gita Sagar480-768-1533
Bhagubhai & Jaya Patel480-897-174
Gautam & Taru Shah602-993-3625
K.N. & Uma Jagannath602-867-0673
Munnu & Rajni Bajpai602-938-4757
Lalit & Shanti Patel480-820-8700
Subhash & Manisha Thathi480-797-0625
Kalyan & Vidya Raman623-537-4167
Achuth & Urmila Kumar480-961-9781
Mahesh Shah480-922-8384
Vasu & Satya Atluri480-563-0891
Dayaram & Suman Ahir602-952-800
Jitendra & Neela Khandhar623-935-4992
Satyapal & Manju Mittal623-247-4149
Suru & Anju Patel602-788-5265
Asit & Ila Patel480-838-4246
Bipin & Bala Patel602-942-8322
Kul Bhushan & Nirmal Chhibber480-926-8835
Ram & Kalpana Batni 480-998-9325
R and Mamta Vijaysarathi602-862-9956